แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด

ประชุมนัดพิเศษ 19854

พิมพ์ PDF

สาระสำคัญจากการประชุมครูนัดพิเศษ/2554 วันที่ 19  สิงหาคม  1554 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์วิทยบริการ    ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.37 น.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            นายเมธา เหิรเมฆ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ได้ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาทั้งหมดนัดพิเศษ  เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีตามคำสั่งของ ศอศ. ที่ 1665/2554 ลงวันที่  5 สิงหาคม  2554  มีสาระสำคัญ ดังนี้  
            1. ถือเป็นความภาคภูมิใจยิ่ง ที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ สอศ. ได้ให้โอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ซี่งเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารทุกคนที่ได้มาบริหารสถานศึกษาแห่งนี้ พร้อมบุคลากรของที่นี้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานไว้นับเป็นคูณูปการ (Contribution) ยิ่งต่อสถานศึกษา ดังนั้นจึงขอเริ่มต้นทำงานด้วยสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
            2.  ขอชื่นชมยินดีกับสถานศึกษา  รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทุกคน  ที่ช่วยกันสร้างผลงานให้วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานถึง 2 ครั้งซ้อน และที่สำคัญ ได้ผ่านการประเมินภายนอกครั้งที่ 3 จาก   สมศ. ซึงสถานศึกษาจะต้องมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปอย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมรับการประเมินภายนอกครั้งที่ 4 จาก สมศ. ในอีก 5 ปีข้างหน้า
            3.  แนวคิดในการทำงาน
                 3.1  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน มีแผนการทำงานที่ชัดเจน
                 3.2  ทุกคนมีคุณค่ายิ่งในองค์กร ทุกคนเป็นคนดีอยากทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
                 3.3  ความรัก ความสามัคคีของทุกคนนำสู่ความสำเร็จขององค์กร
                 3.4  ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่สำคัญได้แก่
                        3.4.1  ทำงาน มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างไม่มีเงื่อนไข
                        3.4.2  ทำงานอย่างมืออาชีพ คือ
                                 1)  มีเป้าหมายในการทำงาน  ก่อนทำงานตั้งเป้าหมายไว้ ว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร ทำแล้วได้เกิดอะไรกับองค์กรและผู้เรียน  จำเป็นมากน้อยแค่ไหน ทำจริงได้หรือไม จะมีปัญหา อุปสรรคอะไรไหม 
                                 2)  มีจินตนาการในการทำงานอย่างสร้างสรรค์  คิดมา พูดจากัน ทำได้ หรือไม่ได้อย่างไร เริ่มจุดใดก่อน 
                        3.4.3  ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ช่วยกันวางแผนให้เห็นวัสัยทัศน์ในการทำงานที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำงานโดยประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
                        3.4.4  ทุกคนเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน มีผู้เรียนเป็นเป้าหมายในการพัฒนา  โลกปัจจุบันอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ มีปัญหาต่าง ๆ  มากมาย ที่เชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาให้ทันกับ
                                 1) การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย วิกฤตอาหาร วัตถุดิบ พลังงาน สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เขตการค้าเสรี ภาษาที่สอง เช่น ภาษาอังกฤษมีความสำคัญ
                                 2) กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2       
                                 3)  ผู้เข้าศึกษาต่อภาคเกษตรลดลงทุกสถาบัน
            4. แนวทางสู่ความสำเร็จของสถานศึกษา 
               4.1  การเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษา ซึ่งขณะนี้ สถานศึกษามีจำนวนนักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ จำนวน  848  คน เพื่อรักษาอัตราบุคลากรที่มีอยู่ให้มีอัตรส่วนครู/ผู้เรียนที่เหมาะสมต่อการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
               4.2  คุณภาพของผลผลิต ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามปรัชญาสถานศึกษา  “วิชาการประสานคุณธรรม”  จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการอาชีพเป็นฐาน (Project Base Learning) คุณภาพของผู้เรียนจะเริ่มตั้งแต่ สุขภาพนักเรียน นักศึกษา ดัชนีมวลกาย  คุณภาพทางจิตใจ  กิจกรรม  อกท. เป็นกิจกรรมหลักของสถานศึกษาที่ใช้พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนที่สมบูรณ์  ปัจจุบัน การขับเคลื่อน  อกท. เปลี่ยนจากกิจกรรมหลัก มาเป็นชมรม ผู้ที่จะมีส่วนร่วมที่สำคัญในการขับเคลื่อนชมรมก็คือ แผนกวิชา  ชมรมฯ  จะเป็นหน่วยย่อยของ อกท.  
               4.3  การพัฒนางานฟาร์ม  จะพัฒนาอย่างไร จะขับเคลื่อนอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สถานศึกษา  ชุมชน ผู้ปกครอง  ผู้สนใจ  และศิษย์เก่า
               4.4  งานวิจัย  จะมีแนวทางดำเนินการ หรือแก้ไขอย่างไร  ให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาอาชีพอย่างต่อเนื่อง
               4.5  งานบริการชุมชน จะทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้อย่างไร
               4.6  การบำรุงศิลปะ  วัฒนธรรม ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จะดำเนินการอย่างไร
               4.7  ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม  ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง  ชีวิตพอเพียง จะดำเนินการอย่างไร  7  เรื่องนี้จะเข้าสู่แผนปฏิบัติการ ร่วมกันวางแผน  ดำเนินการให้ครอบคลุม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน แผนฯ เป็นหัวใจหลักในการทำงาน
               4.8  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาบุคลากร  สารสนเทศ  8  ประเด็นที่นำเสนอจะเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ
            5. แนวทางปฏิบัติในการทำงาน
               5.1  อยากเห็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  ให้ทุกคนใช้ความรู้  ความสามารถทำงานให้เต็มที่  ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่
               5.2  การเป็นเจ้าภาพจัดงาน  อกท. ระดับชาติ ครั้งที่  35  หลังวันที่  30  กันยายน  2554  Master Plan  จะออกมาให้เห็น ให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุข  จะประสานความร่วมมืองบประมาณสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
               5.3  การทำงานลงชื่อปฏิบัติงานไม่เกิน  9.00 น  เมื่อถึงเวลา ผู้อำนวยการฯ  จะลงชื่อเป็นคนสุดท้ายใครที่มาลงชื่อหลังจากนี้ให้ไปลงชื่อที่ห้องทำงานผู้อำนวยการฯ
               5.4  ถ้าผู้อำนวยการฯ ติดราชการ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ  คือ  รองประพงษ์  วรกาญจนบุญ  รองสมมาตร  เอียดฉิม  รองบุญนำพา  ด่างเหลา และรองสว่าง  สัตธรรม
               5.5  งานใดตั้งทำงาน ยังไม่มีคำสั่งรองรับ   งานใดบุคลากรน้อยจะทำอย่างไร วันศุกร์ที่  26  น่าจะเสร็จ  ขอความร่วมมือทุกคนก้าวออกมาทำงานช่วยกัน  ให้ท่านดูระเบียบบริหารสถานศึกษา  2552  อยากทำงานหน้าที่ใดเสนอตัวเองมา
               5.6  ขอโอกาสให้ทำงาน เป็นความตั้งใจจริง ในการมาปฏิบัติงานครั้งนี้  ทำอย่างไร เราจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างอบอุ่นต่อไป (19854/11.37 น. รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน)


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 22:46 น.  

พยากรณ์อากาศ


เข้าสู่ระบบ

เคาน์เตอร์ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้55
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้700
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน739
mod_vvisit_counterเดือนนี้3498
mod_vvisit_counterเดือนก่อน4377
mod_vvisit_counterรวมทุกวัน365109

สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 144280

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โพลล์

ความพึงพอใจต่อการดาวโหลดเอกสารหน้าเว็บ