แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด

ประกาศผลสอบ v net 2557 ปวช. 3, ปวส. 2

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผลสอบ v net

           
           1. ประกาศผลสอบ v net ปวส. 2 ที่สอบเมื่อ 19 มกราคม 2557

               วันนี้ 27  กุมภาพันธ์ 2557 สทศ. ได้ประกาศผลสอบ v net ของผู้เรียน ปว่ส. 2 ปีการศึกษา 2557 มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 43,874  คน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีเข้าสอบ 86 คน  สอบผ่านทั้งความรู้พื้นฐานทั่วไป และความรู้พื้นฐานวิชาชีพ 3 คน คือ 1) นางสาววาสนา บุญไพโรจน์ ปวส. 2 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (คุะแนน 62, 51) 2) นางสาวสุกัญญา  ศรีรอง ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี (คะแนน 53, 50) และนายอิศเรศ  เทพมา ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี (คะแนน 57, 53) รายละเอียดผลสอบมีดังนี้

                1.1 ผลสอบรายบุคคลดังเอกสารที่แนบบมานี้ Pdf
           2. ประกาศผลสอบ v net ปวช. 3  ที่สอบเมื่อ 19 มกราคม  2557           

              วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สทศ ได้ประกาศผลการสอบ v net ของผู้เรียน ปวช. 3 ปีการศึกษา 2557 มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 138,898 คน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีผู้เข้าสอบ 77 คน มีผลสอบ ผ่านทั้งภาคความรู้พื้นฐานทั่วไป และความรู้พื้นฐานวิชาชีพ 1 คน คือ นายอภิสิทธิ์  ดาวัลย์  ปวช. 3 สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (คะแนน 57, 53) รายละเอียดผลสอบทั้งหมดมีดังนี้
               2.1 ผลสอบรายบุคคลดังเอกสารที่แนบบมานี้ Pdf

           3. เกณฑ์สอบผ่าน v-net ปี  2555 ของ สอศ. (ลงวันที่  1 สิงหาคม 2556) ของ สมศ. มติ 6/2556 ลว. 30 ก.ค. 56

              ประกาศเกณฑ์การสอบผ่านการทดสอบ v- net ที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี  2555


รูปแบบการเรียน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

               การเรียน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556 ในแผนกิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีรายละเอียดประกอบการตัดสินใจเรียน พอสังเขปดังนี้

               1.  โครงสร้างหลักสูตร  ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
                  
1.1  สำหรับผู้จบ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ ทุกสาขางาน  เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4  ภาคเรียน  จำนวน 89
หน่วยกิต
                  
1.2  สำหรับผู้จบ ม.6 หรือเท่า (จบ ปวช. สาขาอื่นที่ไม่ไม่ใช่ สาขาวิชาพณิชยการ) เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4  ภาคเรียน  จำนวน 103 หน่วยกิต (ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพิ่ม 5 วิชา 14 หน่วยกิต)

               2.  รูปแบบการเรียน  ใช้กับผู้เรียนที่เข้าเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556 จบ ปีการศึกษา  2557  รูปแบบการเรียนการสอนมี  3  รูปแบบ คือ

                   2.1  ปวส.การบัญชี (ปกติ)  เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี ในวิทยาลัยฯ  ทุกรายวิชา ยกเว้น วิชาฝึกงาน  ต้องไปผ่านการฝึกงานภายนอกในสถานประกอบการ  340 ชั่วโมง

                    2.2  ปวส. การบัญชี (ทวิ)  เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี เรียนในวิทยาลัยฯ  3 ภาคเรียน

เรียนผ่านระบบออนไลน์  ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทำงานในสถานประกอบการร้าน 7- Eleven อย่างน้อย 1 ภาคเรียน (5-7 เดือนตามที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือก) ระหว่างฝึกงานฯ มีค่าตอบแทน 7,000- 12,000 บาท/ต่อเดือน พร้อมใบรับรองการผ่านงาน รายได้จากการทำงาน พร้อมสลิปกระแสเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สามารถใช้ประกอบโครงการวิชาชีพภายใต้การนิเทศ เลื่อนระดับสมาชิก อกท. ได้ตั้งแต่ระดับหน่วยถึงระดับชาติ

                   2.2  ปวส. การบัญชีออนไลน์ เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4  ภาคเรียน ลงทะเบียนเรียน เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ และพบกลุ่มเสาร์ อาทิตย์ เพื่อส่งงาน ติวเข้ม และสอบ ตามปฏิทินการเรียน ณ ศูนย์การเรียนของแผนกวิชาบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่จบ ปวช. พณิชยการสาขางานบัญชี และทำงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา สาขาอื่น  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบัญชี มีงานทำแล้ว มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะจบ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี มีความรับผิดชอบ มีความรักที่จะเรียนในศาสตร์บัญชีโดยไม่มีใครบังคับ จะทำให้การทำงานควบคู่ไปกับการเรียนมีความสุข มีความมั่นใจในการทำงานด้านบัญชีได้ถูกต้อง สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร  2  ปี วิชาการฝึกงาน ใช้การสังเคราะห์กิจกรรมงานที่ทำประจำระยะเวลา  340  ชั่วโมง หรือ 2 เดือนครึ่งมานำเสนอตามรูปแบบที่แผนการเรียนกำหนด 

พยากรณ์อากาศ


เข้าสู่ระบบ

เคาน์เตอร์ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้63
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้80
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้63
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน775
mod_vvisit_counterเดือนนี้397
mod_vvisit_counterเดือนก่อน3251
mod_vvisit_counterรวมทุกวัน382374

สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 153546

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โพลล์

ความพึงพอใจต่อการดาวโหลดเอกสารหน้าเว็บ