แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ >> ถวายเทียนพรรษาวัดหนองขอน 13754

       วันที่ 10 สิงหาคม  2554 เวลา  9.00 น. - 11.30 น. องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หน่วยอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ นายสว่าง  สัตธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคุณแม่ตัวอย่าง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สมาชิก อกท. หน่วยอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง (ณัฐพล เทพมา: ภาพ10854)

พยากรณ์อากาศ