แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ >> อกท. เรียงร้อยสายใจ 1954

             วันที่ 1 กันยายน 2554  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงาน "อกท. เรียงร้อยสายใจ...ด้วยใจผูกพัน" เพื่อเป็นเกียรติและเชิดชูพระคุณผู้เกษียณอายุราชการอาชีวศึกษาเกษตร ประจำปี 2554 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ประธานคณะกรรมการ อกท.ชาติ และนายเมธา  เหิรเมฆ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารฯที่มาร่วมงานทุกท่าน ให้การต้อนรับผู้เกษียณอายุทั้งจากส่วนกลางและจากสถานศึกษาอาชีวเกษตรทุกแห่งที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งด้วยความอบอุ่นยิ่ง(ภาพ : ณัฐพล เทพมา)

พยากรณ์อากาศ