แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ >> ถวายเทียนพรรษาวัดหนองขอน 13754
ถวายเทียนพรรษาวัดหนองขอน 13754
    Display  # 
Gallery Description
tawifinal259 สอบปลายภาค กลุ่มทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
อกท. เรียงร้อยสายใจ 1954 เกษียณอายุราชการอาชีวเกษตร ประจำปี 2554
อกท. กิจกรรมวันแม่ 10854 อกท. หน่วยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่ง...
นิเทศเพาะเลี้ยงกุ้ง 2952 (บ่าย) นิเทศ น.ศ. เพาะเลี้ยงกุ้ง RY4
ประชุมปฏิบัติการ Pre-V-Net 17854 ประชุมปฏิบัติการฯ pre-v-net, v-net 17854
พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน ผลงาน อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนืองานประชุมว...
สัมนาฝึกงาน14752 สัมมนาฝึกงานภายนอก ปวช. ปวส. 14 ก.ค. 2552
สัมมนาฝีกงาน ปวส. คอม, บัญชี 14754 สัมมนาฝึกงาน ปวส. คอมฯ  การบัญชี 14 ก.ค. 54 ห้อง 723 ...
สัมมนาฝึกงาน ปวช. pn14754 สัมมนาฝึกงาน ปวช. pn14754 ภาคเช้า
สัมมนาฝึกงาน28653 สัมมนาฝึกงาน 28 มิ.ย. 53
นิเทศฝึกงาน51 นิเทศฝึกงาน ปวช. ปวส. 51
นิเทศฝึกงาน ปวส. คอมฯ 8454 นิเทศฝึกงาน ปวส. คอม 8454
นิเทศฝึกงาน ปวช. pn11454 นิเทศฝึกงาน ปวช. pn11454
นิเทศธุรกิจเกษตร 2952 (เช้า) นิเทศ น.ศ. ธุรกิจเกษตร JR1
ถวายเทียนพรรษาวัดหนองขอน 21753 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 21 ก.ค. 53
p v-net54 การสอบ P V-NET 15-16 ธันวาคม 54
ถวายเทียนพรรษาวัดหนองขอน 13754 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 13754
ดูงานสะพานปลาบางเสร่/ ศิษย์เก่า ม.ภาคตะวันนออก ดูงานสะพานปลาบางเสร่/เยี่ยมศิษย์เก่าศึกษ...
สอบ v-net -61 การสอบ v-net ปีการศึกษา 2561
 

พยากรณ์อากาศ