แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ >> สัมมนาฝึกงาน ปวช. 3pn14754

       วันที่ 13 กรกฎาคม  2554 เวลา  13.00 น. - 15.30 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และ อกท. หน่วยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชุมชน จำนวน  4  แห่ง คือ วัดปะอาว  วัดหนองช้าง  วัดป่านาทุ่งมั่ง และวัดหนองขอน / ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนองขอน โดยท่านรองประพงษ์  วรกาญจนบุญ เป็นประธานถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาและ สมาชิก อกท. หน่วยอุบลราชธานีในที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรงศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและประเภณีอันดีครั้งนี้ด้วยความใส่ใจถ้วนหน้า (ภาพ: ณัฐพล  เทพมา)

พยากรณ์อากาศ