แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ >> สัมมนาฝีกงาน ปวส. คอม, บัญชี 14754

วันที่  17  กุมภาพันธ์  2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ได้จัดสอบปลายภาค นักเรียนทวิศึกษา  7 ห้องฯ  มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 197 คน เป็นผู้เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากโรงเรียนบัวงาม จำนวน 29 คน จากโรงเรียนบุณฑริก จำนวน 31 คน เป็นผู้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จากโรงเรียนบัวงาม จำนวน 51 คน  โรงเรียนบุณฑริก จำนวน 73 ตน และจากโรงเรียนบ้านไท จำนวน  13 คน ผู้บริหารและครูผู้ควบคุมโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ให้ความร่วมมือนำนักเรียนเข้าสอบตามกำหนดเวลา คณะกรรมการดำเนินการสอบและควบคุมการสอบปฏิบัติหน้าครบทุกคน

พยากรณ์อากาศ